อิฐมงคล เงิน ทอง นาก, ใช้ในพิธีตั้งศาล ยกเสาร์เอก วางศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับตัวเองและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้ธุรกิจหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง และปกป้องคุ้มกันภัยจากอันตราย ซึ่งเป็นพิธีที่เชื่อถือกันมานานแต่โบราณ นอกจากนี้ควรหาฤกษ์งานยามดีเพื่อประกอบพิธีด้วย

อิฐมงคล เงิน ทอง นาก, ใช้ในพิธีตั้งศาล ยกเสาร์เอก วางศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับตัวเองและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้ธุรกิจหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง และปกป้องคุ้มกันภัยจากอันตราย ซึ่งเป็นพิธีที่เชื่อถือกันมานานแต่โบราณ นอกจากนี้ควรหาฤกษ์งานยามดีเพื่อประกอบพิธีด้วย
Total Views: 249 ,

Tags:

ความเห็นล่าสุด