คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)

อิมานิ, มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ,

ภิกขุสังฆัสสะ, โอนโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,

มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ,

มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ

คำแปล

ข้อแต่ประสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้องถวายมตกภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ของพระภิกษุสงฆ์ จงรับ มตกภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้

ของข้อพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก้ข้าพเต้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น และ……ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

Total Views: 163 ,
ความเห็นล่าสุด